Lyrics Page-Tamilchristian.COM

Paul Thangiah-SongsBook

Njthjp NjtDf;F eNkh eNkh
 
Njthjp NjtDf;F eNkh eNkh
uh[hjp uh[Df;F eNkh eNkh
 
rhNuhdpd; Nuh[hNt rhNykpd; uh[hNt
rh;NtR ehjNd eNkh eNkh     M... my;NyYhah (4)
 
tpz;zhSk; Nte;jNd kz;zhSk; ike;jNd
vidahSk; nja;tNk eNkh eNkhM... my;NyYhah (4)
 
naNfhth NjtNd naNfhth eprpNa
naNfhth \k;khNt eNkh eNkh      M... my;NyYhah (4)
 
Mj;Jk NerNu M&aph; ez;gNu
Mde;j uhfNk eNkh eNkh          M... my;NyYhah (4)
 
jphpNaR NjtNd kfj;Jt uh[Nd
kd;dhjp kd;dNd eNkh eNkh        M... my;NyYhah (4)
 
fhl;L kuq;fspy; fpr;rpypahdtNu
Cw;Wz;l ijyNk eNkh eNkh       M... my;NyYhah (4)