Lyrics Page-Tamilchristian.COM

Paul Thangiah-SongsBook

ek];fhuk; NjtNd
 
ek];fhuk; NjtNd ek];fhuNk
ek];fhuk; NjtNd ek];fhuNk
 
kyh;fis gilj;jtNu ek];fhuNk  -2
kiyfis cilj;jtNu ek];fhuNk  -2 (ek];fhuk;)
 
Gay;fhw;iw jLj;jtNu ek];fhuNk -2
Nghh;gil mikj;jtNu ek];fhuNk   -2 (ek];fhuk;)
 
vhpNfhit ,bj;jtNu ek];fhuNk  -2
vfpg;ij ntd;wtNu ek];fhuNk      -2 (ek];fhuk;)
 
ntw;wpia jUgtNu ek];fhuNk   -2
gw;wpNa vhpgtNu ek];fhuNk         -2 (ek];fhuk;)
 
vdf;Fs;Ns ,Ug;gtNu ek];fhuNk -2
naNfhth nja;tNk ek];fhuNk      -2 (ek];fhuk;)
 
vypahit vLj;jtNu ek];fhuNk   -2
vyprhit nfhLj;jtNu ek];fhuNk    -2 (ek];fhuk;)
 
FUliu njhl;ltNu ek];fhuNk   -2
tpahjpia ePf;fpdPh; ek];fhuNk       -2 (ek];fhuk;)