Lyrics Page-Tamilchristian.COM

Jebathotta JeyaGeethangal-SongsBook

KfkyHe;J nfhLg;gtiu fHj;jH

KfkyHe;J nfhLg;gtiu fHj;jH Nerpf;fpwhH
cw;rhf kdJlNd nfhLj;jpLNthk;

tUj;jj;Njhly;y> fl;lhaj;jhyy;y
,Ug;gij tpUg;gKld;> nfhLj;jpLNthk;
tpij tpijj;jpLNthk; mWtil nra;Nthk;

mjpfkha; tpijj;jhy;> mjpf mWtil
Vo;ik epiyapypUe;J ,d;Nw tpLjiy
mstpd;wp nfhLj;J> nry;tHfshNthk;
mKf;fp FYf;fp kbapy; mse;J NghLthH

Viof;F ,uq;fp nfhLf;Fk; Nghnjy;yhk;
fHj;jUf;F fld; nfhLj;J jpUk;g ngw;wpLNthk;
ve;j epiyapYk; Njitahdnjy;yhk;
vg;NghJk; ekf;F je;jpLthNu

ew;nray; nra;a Ntz;ba midj;Jk;
kpFjpahfNt je;jpLthNu
vy;yh ed;ikfshy; epug;g ty;ytH
Fiwfis epiwthf;fp elj;jpLthH