Lyrics Page-Tamilchristian.COM

Jebathotta JeyaGeethangal-SongsBook

tpz;zpYk; kz;zpYk;

tpz;zpYk; kz;zpYk; ck;ikj;jtpu
vdf;F ahUz;L? ,e;j
kz;Zyfpy; ck;ikad;wp Ntw
tpUg;gk; vJTz;L?
 
    ePh;jhNd vd; thQ;irnay;yhk;
    ck;ikj;jhNd gw;wpf; nfhz;Nld;
 
  ck;NkhL jhd; vg;NghJk; ehd; tho;fpNwd;
mg;gh vd; tyf;fuk; gpbj;J jhq;FfpwPh;
ed;wp Iah> ehs; KOJk;
ey;ytNu> ty;ytNu
 
  ck; rpj;jk; Nghy; vd;id ePh; elj;JfpwPh;
KbtpNy vd;id kfpikapy; Vw;Wf;nfhs;tPh;
 
  vd; cs;sj;jpd; ngyNd ePh;jhda;ah......
vdf;Fhpa gq;Fk; vd;nwd;Wk; ePh;jhda;ah
 
ck;ikj;jhNd ehd; milf;fykha; nfhz;Ls;Nsd;
ck;NkhLjhd; tho;tJ vd; ghf;fpak;
 

vdf;Fs;Ns ePh;> nrayhw;wp> kfpo;fpd;wPh;
ck; rpj;jk; nra;a> Mw;wy; jUfpd;wPh;