Lyrics Page-Tamilchristian.COM

Jebathotta JeyaGeethangal-SongsBook

gakpy;iyNa
 
gakpy;iyNa.. gakpy;iyNa
gaNk vdf;F ,y;y  ,dp
 
mehjp Njtd; milf;fykhdhNu
mtuJ Gaq;fs; Mjhukhapw;Nw

,ul;rpf;fg;gl;l ghf;fpathd; ehNd
vdf;F xg;ghd kdpjd; ahUz;L
 
rfhak; nra;Ak; NflfkhdhNu
ntw;wp jUfpd;w gl;lak; MdhNu
 
ghJfhg;Gld; Rfkha; tho;e;jpLNtd;
jpuhl;irurKk; jhdpaKk; cz;L
(,NaRtpd; ,uj;jKk; thh;j;ijak; vdf;Fz;L)
 
vdJ thdk; gdpiag; nga;jpLNk
kioiag; nghope;J Njrj;ij epug;gpLNk
 
vjphp vd;Kd; $dpf; FWfpLthh;
mtd; jiy NkNy Vwp kpjpj;jpLNtd;