Lyrics Page-Tamilchristian.COM

Jebathotta JeyaGeethangal-SongsBook

,NaR ePq;f ,Uf;ifapNy
 
,NaR ePq;f ,Uf;ifapNy
ehq;f Nrhh;e;J Nghtjpy;iy
ePq;f vy;yhNk ghh;j;Jf; nfhs;tPq;f
 
rkhjhd fhuzk; ePq;fjNd
   rh;t ty;ytUk; ePq;fjhNd
 
mjpra Njtd;
   MNyhridf; fh;j;jh;
 
jhAk; jfg;gDk;
   jhq;Fk; Rikjhq;fp
 
vdf;F monfy;yhk;
   vdJ Mirnay;yhk;
 
,Us; ePf;Fk; ntspr;rk;
   ,ul;rpg;gpd; Njtd;
 
vy;yhNk vdf;F
   vdf;Fs; thogtUk;
 
KjYk; KbTk;
   Kw;wpYk; fhg;gth;
 
topAk; rj;jpaKk;
   tho;tspf;Fk; ts;sy;
 
ghtkd;dpg;G
   ghpRj;j MtpAk;