Lyrics Page-Tamilchristian.COM

Jebathotta JeyaGeethangal-SongsBook

md;gpd; nja;tk;
  
   md;gpd; nja;tk; ,NaR
   MWjy; jUgth;
   khh;gpy; rha;fpd;Nwd;
   kfpo;e;J ghLNtd; - 2
  
ghij ,oe;j Mlha;
ghhpdpy; XbNdd;
rpYit md;gpdhNy
jpirAk; Ghpe;jJ
tho;tJ ehdy;y vd;dpy;
,NaR tho;fpd;whh;
  
,NaR NgRk;NghJ - vd;
cs;sk; cUFNj mth;
thh;j;ij gbf;Fk; NghJ vd;
tho;T khWNj
Ntjk; Ve;JNtd; nty;Ntd;
myifia - jpdk;
  
fz;zPh; rpe;Jk;NghJ - kdf;
fz;zpy; njhpfpd;whh;
ftiy neUq;Fk;NghJ - mth;
fuj;jhy; mizf;fpd;whh;
Mtp nghopfpd;whh;
Mw;wy; jUfpd;whh; - vdf;F